GENEL HÜKÜMLER

Ünvan: Akaşa Yayın Dağıtım Tanıtım Turizm ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Lamartin Cad. No:40 Asma Kat 34437
Taksim İstanbul - TÜRKİYE

Tel: (0212) 235 99 73
bilgileri ile tanımlanan akasa.com.tr web sitesi kısaca "Satıcı" olarak anılacaktır.

Alıcı; işbu Sözleşme’nin yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu mal/malların temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişime ilişkin bilgileri, işbu sözleşme akdedilmeden önce, “Ön Bilgilendirme Formu”nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik' hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

Satıcı, işbu Sözleşme konusu mal/malların sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Ön Bilgilendirme Formu'nda ve işbu Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Kargo firmasının, mal/malların teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün'ün/Ürünler'in teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı'nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Satıcı, Alıcı'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Malı/Malları Alıcı'ya tedarik edebilir.

Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı'ya iade eder.

Sözleşme konusu Malın/Malların teslimatı için, Malın/Malların bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Malın/Malların bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Malın/Malların teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Malı/Malları süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Malın/Malların varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından, birini kullanabilir.

CAYMA HAKKI:

Satıcı, Alıcı'nın / tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. Cayma hakkının kullanabilmesi için, Alıcı tarafından, 7 (yedi) günlük cayma süresi içerisinde, Satıcı'nın işbu Form’un yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak veya aynı maddede belirtilen E-mail adresine bildirimde bulunması şarttır.Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren malı geri almayı ve en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli Alıcı'ya hiçbir masraf yükletmeksizin iade etmeyi taahhüt eder.

Alıcı, cayma hakkını; kendisine veya 3. bir kişiye teslim edilen Ürün/Ürünleri, faturası ve iade formu ile birlikte Satıcı’ya göndererek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar Satıcı’ya aittir.

Alıcı, iade edilecek Ürün’ün/Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerektiğini ve eksiklik halinde cayma hakkının geçerli kabul edilmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Form’un 3.2 ve 3.3 maddelerinde yer alan ürün ve belgelerin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

Aşağıdaki Durumlarda Cayma Hakkı Kullanılamaz:

  • Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince;
  • Elektronik ortamda, tüketiciye anında teslim edilen gayrımaddi mallar (E-kitap vb)
  • Gazete, dergi gibi süreli yayınlar,
  • Alıcı'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallar,
  • Ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları, bilgisayar sarf malzemeleri ve benzeri mallarda Cayma Hakkının kullanılması, Alıcı tarafından ürün ambalajının açılmamış ve bozulmamış olması şartına bağlıdır.
  • 06.03.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 7. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen haller de saklıdır.
YETKİLİ MAHKEME:

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar İstanbul Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.